เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

    ประกาศระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556
   
     โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   
ถอดบทเรียนครั้งที่ 1
สำเนาอนุมัติโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
สำเนาอนุมัติเดินทางไปราชการ (ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กทม.)
 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559 - 2560
 ใบงาน:ข้อคำถาม (สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2)
 สำเนาบันทึกข้อความแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2
   
    คู่มือ / เอกสารประกอบการบรรยาย