เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

    ประกาศระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556
   
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
   
 
 

 

   
   
   
   
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
   
   
   
   
องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
   
 
 
   
   
   
 
   
   
องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   
 
   
   
   
   
   
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
   
   
   
   
   
    คู่มือ / เอกสารประกอบการบรรยาย
   
เกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 13 และ 16 ม.ค. 2558