เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

    ประกาศระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556
   
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (11/08/2559)
   
   
   
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
Checklist เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
Checklist ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (ข้อมูล ณ 4 พฤษภาคม 2559)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ฐานข้อมูลวารสาร ISI
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ฐานข้อมูลวารสาร SJR
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ฐานข้อมูลวารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานตีพิมพ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
รายชื่อวารสารวิชาการที่ ก.พ.อ. รับรอง
   
องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
   
 
 
 
   
   
องค์ประกอบที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   
 
   
   
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว (พ.ศ. 2553 - 2567) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
   
    คู่มือ / เอกสารประกอบการบรรยาย