เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

    ประกาศระเบียบ กฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
 สรุปประเด็นหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
คำชี้แจงแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
   
องค์ประกอบที่ 1
การกำกับมาตรฐาน
   
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1383 เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร มคอ.2_ (ลงวันที่ 2 พ.ย.58)
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(1)/ว1639ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ TQF (ฉบับที่ 3)_ (ลงวันที่ 24 ธ.ค.58)
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว259 เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรที่มีแขนงวิชากลุ่มสาขา
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว506 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555)
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว210 เรื่อง คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
   
องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต
   
ตัวบ่งชี้ 2.1
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
  - คณะทันตแพทยศาสตร์
  - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  - คณะพยาบาลศาสตร์
  - คณะพลศึกษา
  - คณะเภสัชศาสตร์
  - คณะมนุษยศาสตร์
  - คณะวิทยาศาสตร์
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - คณะศึกษาศาสตร์
  - คณะสหเวชศาสตร์
  - คณะสังคมศาสตร์
  - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ตัวบ่งชี้ 2.1
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต)
   
ตัวบ่งชี้ 2.2
สรุปผลงานวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ.2558
ตัวบ่งชี้ 2.2
วารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ (Beall’s list of predatory publishers & journals)
ตัวบ่งชี้ 2.2
สรุปร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2558 (ผู้สำเร็จการศึกษา 2557) ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตัวบ่งชี้ 2.2
สถิติและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)
ตัวบ่งชี้ 2.2
Checklist ปริญญาโท ผลงานของนิสิตตีพิมพ์
ตัวบ่งชี้ 2.2
Checklist ปริญญาเอก ผลงานของนิสิตตีพิมพ์
   
   
องค์ประกอบที่ 3
นักศึกษา
   
ตัวบ่งชี้ 3.3
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต (คณะวิทยาศาสตร์)
 
   
องค์ประกอบที่ 4
อาจารย์
   
ตัวบ่งชี้ 4.2
รายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (ข้อมูล ณ 4 พฤษภาคม 2559)
ตัวบ่งชี้ 4.2.3
Checklist ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.2.4
Checklist จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
ตัวบ่งชี้ 4.3
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (คณะวิทยาศาสตร์)
  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (คณะพลศึกษา)
   
องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
   
ตัวบ่งชี้ 5.4
ตัวอย่างแบบประเมินนิสิตชั้นปีสุดท้าย
   
   
องค์ประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   
   
   
    คู่มือ / เอกสารประกอบการบรรยาย / เอกสารอื่น ๆ
   
Template รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2559)   Word | PDF  
สรุปประเด็นหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
Template รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (AS3) (ฉบับปรับปรุง 20 มิถุนายน 2559)
โปรแกรมการคำนวณ ระดับหลักสูตร (Common Data Set (CDS)) ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง 7 กรกฏาคม 2559)
 
ใบแทรกแก้ไข (16 พฤษภาคม 2559) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558+ใบแทรกแก้ไข
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
  - ตัวบ่งชี้ 3.1-3.3 ผศ.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล และ ผศ.ศิริพร ดาบเพชร
  - ตัวบ่งชี้ 3.1-3.2 ผศ.อาจรี ศุภสุธีกุล
  - ตัวบ่งชี้ 4.1 - 4.3 ผศ.วิชชากร จารุศิริ
  - ตัวบ่งชี้ 5.4 และ 1.1 อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
  - ตัวบ่งชี้ 6.1 ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์
เอกสารบรรยาย เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557