• alt text

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวขนิษฐา สินสงวน

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย

เบอร์โทรภายใน 12623

E-mail: karnitta@g.swu.ac.th

 

นางสาวพนารี สายพัฒนะ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 12624

E-mail: panarees@g.swu.ac.th

 

นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 12625

E-mail: tidarat@g.swu.ac.th

 

นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 12628

E-mail: janjira@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12626

E-mail: sirikwan@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวสุประวีณ์ บวรวิศวยศ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 12629

E-mail: suprawee@g.swu.ac.th

 

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 12630

E-mail: patcharar@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวอัญมณี เมฆปรีดาวงศ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน 12632

E-mail: unyamanee@g.swu.ac.th

 

นางสาวอังสนา หิมะสุทธิเดช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน 12631

E-mail:  angsana@g.swu.ac.th

 

 

นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรภายใน 12627

E-mail:  narongsak@g.swu.ac.th