ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง
 
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
แบบรายงานการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 
การบริหารโครงการ
 


 คู่มือการบริหารโครงการ  ประเภทไฟล์.pdf
     
  1_flow chart
      2_คู่มือบริหารโครงการ
      3_คู่มือบริหารโครงการ.rar (Link file)
       3_คำอธิบาย

 แบบฟอร์มการบริหารโครงการ 
      1_รูปแบบการเขียนโครงการ
       2_ตัวอย่างโครงการ
      3_แบบเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ/ กิจกรรม
      4_แบบรายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงิน 
       5_การเขียนรายงานสรุปโครงการ
      6_แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการ

 แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารโครงการ
       1_บันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ (เรียนอธิการบดี)
      2_บันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ (เรียนรองอธิการบดี)
       3_บันทึกข้อความเล็ก
       4_บันทึกข้อความขออนุมัติเงินยืมรองจ่าย
       5_บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง  
       6_บันทึกข้อความขออนุมัติใช้สถานที่ 
       7_บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์
       8_บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       9_บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อบัตรเติมเงิน
       10_บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินโครงการ

 เอกสารประกอบ การบริหารโครงการ
      1_การเบิกเงินโครงการ
         2_รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงิน
       3_ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1)
      4_ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)
       5_แบบฟอร์มจัดซื้อหรือจ้าง
       6_แบบฟอร์มการลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาีราชการ
      7_แบบฟอร์มกรอกหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัตินอกเวลา
       8_รายการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม/สัมนา

QA_SWU