ข่าวประชาสัมพันธ์  

เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

   
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1 (Planning and Development of an AUN-QA SAR at Programme Level) | กำหนดการ
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ข้อคำถามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ตอนที่ 2 ด้านทักษะความสามารถของหลักสูตร
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการจัดการความเสี่ยง  
  แบบประเมินกิจกรรม : การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการจัดการความ 
  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการจัดการความเสี่ยง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 | ฉบับเต็ม | เยี่ยมชมหน่วยงาน | สัมภาษณ์ ฯ|
  แบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้นำชมสถานที่ และผู้ประสานงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 19 ต.ค.59
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : การเลือกใช้ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 20 ต.ค. 59
  ขั้นตอนกรอกแบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายใน
  การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 (ตัวบ่งชี้ 1.4)
  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานเพื่อใช้ในการสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment (ITA)
  ข้อมูลกลางสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
  สถิติและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)
  Template รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (AS3) (ฉบับปรับปรุง 20 มิถุนายน 2559)
  โปรแกรมการคำนวณ ระดับหลักสูตร (Common Data Set (CDS)) ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง 7 กรกฏาคม 2559)
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "คลีนิกพัฒนาคุณภาพวิชาการ" กำหนดการ

การขอสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 Word | PDF

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2558

[ข่าว สกอ.] เลขาฯกกอ. เปิดการประชุมฯ มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

จดหมายข่าว สมศ. ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุงล่าสุด)

จุลสาร สมศ. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2559

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพคณะ/สถาบัน พร้อมกับจัดทำแผนกิจกรรมการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีท่านคณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี และบุคลากร จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ซี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะและทีมงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากกองคลัง ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตร วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยจะมีการแถลงแนวทางในการวิเคราะห์ฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ต่อไป

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา สินสงวน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับสำนักงานคณบดี ในวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. และบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฯ จากคณะและหน่วยงานเทียบเท่าต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

o ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน