ข่าวประชาสัมพันธ์  

เอกสารที่เผยแพร่หน้าเว็บไซต์นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการในการเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  Template รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง 10 พฤษภาคม 2559)   Word | PDF  
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล
หัวข้อ : อบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPEx
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
  ใบแทรกแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
  ระดับหลักสูตร
  ระดับคณะ / หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
 

เอกสารเสนอรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

  หลักเกณฑ์การจ่ายทุกระดับ
  ระดับหลักสูตร
  รายละเอียดการประเมิน
  หลักสูตรสำหรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนการประเมิน TQR
  ใบเสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับหลักสูตร TQR | สำหรับหลักสูตรทั่วไป
  ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
  รายละเอียดการประเมิน
  ใบเสนอรายชื่อกรรมการ
  หน่วยงานสนับสนุน
  รายละเอียดการประเมิน
  ใบเสนอรายชื่อกรรมการ
 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

  - กำหนดการ
  - รายชื่อหลักสูตรที่สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมอบรม
  - แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล
    หัวข้อ : อบรมความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ EdPEx
    ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559   กำหนดการ
  ข้อมูลผลงานทางวิชาการย้อนหลัง พ.ศ.2554 - 2557
  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "คลีนิกพัฒนาคุณภาพวิชาการ" กำหนดการ

การขอสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 Word | PDF

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2558

[ข่าว สกอ.] เลขาฯกกอ. เปิดการประชุมฯ มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

จดหมายข่าว สมศ. ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 (ปรับปรุงล่าสุด)

จุลสาร สมศ. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2559

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพคณะ/สถาบัน พร้อมกับจัดทำแผนกิจกรรมการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีท่านคณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี และบุคลากร จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ซี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่าง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะและทีมงาน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากกองคลัง ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตร วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยจะมีการแถลงแนวทางในการวิเคราะห์ฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ต่อไป

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา สินสงวน รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และระดับสำนักงานคณบดี ในวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. และบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฯ จากคณะและหน่วยงานเทียบเท่าต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม